Baruchowo dnia: 2020-12-16

 

 

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

 

Znak sprawy: IBR.271.24.2020.KG                                                                                               

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15/12/2020 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 40 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

"Expanse" Krzysztof Parszewski

Gąsawy Rządowe - Niwy 28

26-502 Jastrząb

28 290.00 zł

do 31.10.2021r.

12 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

2

BUDPLAN Sp. z o.o.

ul. Kordeckiego 20

04-390 Warszawa

33 763.50 zł

do 31.10.2021r.

12 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

 

Zamawiający

 

  Krzysztof Grudziński