Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Baruchowie

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo, 2020.12.15

                                                                                                                                                     

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w roku 2021 w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r ., poz. 1843.)

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie gminy Baruchowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

CPV: 85000000-9

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże łącznie, że:

a) dysponuje uprawnieniami do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek. Dla potwierdzenia Wykonawca przedłoży wypis z właściwego rejestru potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.

b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegająca na wykonaniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w ilości co najmniej  2000 godzin, z których każdy odpowiadał swoim zakresem przedmiotowi zamówienia - wymagane pisemne referencje.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zdolności zawodowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia:

a) psychologa,

b) pedagoga,

c) logopedy,

d) terapeuty do spraw autyzmu,

e) terapeuty zajęciowego,

f) pielęgniarki psychiatrycznej,

g) opiekunki środowiskowej,

h) specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej

 

co zostanie przedstawione w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi z potwierdzeniem,  iż wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia - sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

 

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca musi dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:

a)w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Wykaz usług

Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2

Wykaz osób

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3

Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia

Oświadczenie, potwierdzające że osoby uczestniczące w realizacji usługi posiadają wymagane uprawnienia.

b)w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

 

c)inne wymagane dokumenty:

Lp.

Wymagany dokument

1

Umowa na wykonanie usługi

Wzór umowy na wykonanie usługi

2

Formularza oferty

Wzór Formularza oferty

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

III.TERMIN WYKONANIA:

1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,

IV.KRYTERIA WYBORU OFERTY:

 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryteriami określonymi poniżej oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów (waga)

1.

całkowita cena ryczałtowa brutto = 100%

80

2.

Doświadczenie w realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych

20

 

RAZEM

100

 

 

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów spośród ofert nieodrzuconych. Liczba punktów dla każdej oferty zostanie obliczona w następujący sposób:

 

O = A + B

gdzie:

A = Liczba punktów za kryterium : Cena oferty

B = Liczba punktów za kryterium: Doświadczenie w realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych

O = Ostateczna ocena punktowa oferty

 

 1. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Punkty za poszczególne kryteria zastana przyznane w następujący sposób:
 3.  Za kryterium „Cena ofert” punkty zostaną policzone w następujący sposób

 

                                                        cena ryczałtowa brutto najniższej oferty

liczba punktów oferty ocenianej = ------------------------------------------------------ x 100 x waga

cena ryczałtowa brutto oferty ocenianej

 

 1. Za kryterium „Doświadczenie w realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych” punkty przyznane zostaną według zasady:

maksymalna liczba punktów przyznana za kryterium Doświadczenie w realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych

liczba punktów oferty ocenianej = ------------------------------------------------------ x 100 x waga

liczba punktów przyznana ofercie badanej za kryterium Doświadczenie w realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych

 

gdzie liczba punktów przyznawana za dane kryterium jest następująca:

a) 10 pkt  – za udokumentowane doświadczenie w realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od 2 do 4 lat,

b) 20 pkt – za udokumentowane doświadczenie w realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie powyżej 4 lat.

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
 2. W przypadku złożenia ofert o tych samych cenach ryczałtowych, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
 5. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, za wykonanie przedmiotu zamówienia, w terminie do 10 dnia  miesiąca za miesiąc poprzedni wraz z załącznikami wskazanymi w umowie.

 

V.DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
 2. Wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy wg. załączonego do zapytania ofertowego wzoru.
 3. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia stanowiący załącznik 1 do zapytania ofertowego.
 4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – wzór stanowiący załącznik 2    do zapytania ofertowego.
 5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udowodnił posiadanie wiedzy i doświadczenia w realizacji usług polegających na wykonywaniu usług tożsamych tj. wykonaniu co najmniej jednej usługi polegająca na wykonaniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w ilości co najmniej 2000 godzin – Wykaz usług spełniających warunki udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik 3. Do wykazu należy dołączyć poświadczenie, że usługi te zostały wykonane należycie.

 

 1. PRZYGOTOWANIE OFERTY
 2. Ofertę należy:
 3. złożyć w formie pisemnej (osobiście, pocztą ) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 16  do dnia 2020 – 12 -22 do godz. 10:00.
 4. zapakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe na: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w roku 2021”
 5. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Oferenta;
 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.
 9. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH
 10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wynikach wyboru.
 11. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 12. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje z wyjątkiem oferty Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą poczty lub osobiście.
 13. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Wioletta Hińcz  -  starszy  specjalista pracy socjalnej  - tel.  54  2845 611 w 35 lub 795 401 359 w godz. 900 – 1400  

 

VIII.Istotne postanowienia umowy:

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik 4 do niniejszego zaproszenia.

 

 

IX.Inne:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr

Nazwa załącznika:

 

Formularza oferty

1.

Wykaz osób wraz oświadczeniem, że osoby posiadają wymagane

2.

 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

3.

 Wykaz usług

4.

Zaakceptowany wzór umowy na wykonanie usługi

 

Nr

Nazwa dokumentu / wzoru:

1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

                                                               Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                       Pomocy  Społecznej w Baruchowie

                                                     Zofia Stasiak