Baruchowo dnia: 2020-12-15

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.28.2020.KG                                                                                               

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów będących własnością Gminy Baruchowo oraz paliwa do samochodów i innych pojazdów oraz urządzeń, którego zakup finansowany jest również ze środków Gminy Baruchowo w latach 2021-2023

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14/12/2020 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 200 000,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Farma Wiatrowa Bogusławice S.C.

Rakutowo 106A

87-820 Kowal

221 760.00 zł

zgodnie z zapisami SIWZ

zgodnie z zapisami SIWZ

zgodnie z zapisami SIWZ

 

Zamawiający