Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2020-12-10

Znak sprawy: IBR.271.26.2020.KG/2                                                                                                 

 

 

 

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  SIWZ

 

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na: Przebudowa drogi gminnej nr 191007C w miejscowości Lubaty od km 0+000 do km 2+361

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Przebudowa drogi gminnej nr 191007C w miejscowości Lubaty od km 0+000 do km 2+361, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 22.1. otrzymuje brzmienie:  "Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej."