OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Dostawa prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem w roku 2021

(zamieszczone w BZP w dniu 09.12.2020 r., nr ogłoszenia: 764588-N-2020 )

 

I.      Zamawiający

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel.: 54 284 56 82

Faks: 54 284 58 48

e-mail: gmina@baruchowo.pl

adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym:

1.

  Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47.

 

II.    Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.bip.baruchowo.pl

IV.    Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Dostawa prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem w roku 2021

Wspólny Słownik Zamówień: 44114200-4 - Produkty betonowe, 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem, w ilości zgodnie z poniższym zestawieniem:

a) Kostka cegiełka fazowana (o wymiarach 10x20 cm) 8 cm kolorowa (szara) - 400 m2

b) Kostka cegiełka fazowana (o wymiarach 10x20 cm) 8 cm kolorowa (czerwona) - 200 m2

c) Kostka cegiełka fazowana (o wymiarach 10x20 cm) 8 cm kolorowa (grafitowa) - 200 m2

d) Kostka cegiełka fazowana (o wymiarach 10x20 cm) 6 cm kolorowa (szara) - 1500 m2

e) Kostka cegiełka fazowana (o wymiarach 10x20 cm) 6 cm kolorowa (czerwona) - 400 m2

f) Kostka cegiełka fazowana (o wymiarach 10x20 cm) 6 cm kolorowa (grafitowa) - 400 m2

g) Obrzeże betonowe ( o wymiarach 6x20x50) - kolor szary - 200mb

h) Obrzeże betonowe chodnikowe  (o wymiarach 8x30x100) - kolor szary - 1500 mb

i) Krawężnik drogowy  (o wymiarach 15x30x100 cm) - kolor szary - 500 mb

j) Krawężnik najazdowy ( o wymiarach 15x22x100) - kolor szary - 200 mb.

k) Krawężnik skośny  (o wymiarach 15x22x30x100)- kolor szary - 150 mb.

1. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi min. 24 miesiące jednak nie więcej niż 48 miesięcy.

2. Sukcesywne dostawy będą realizowane w terminie maksymalnie 3 dni od chwili złożenia pisemnego lub telefonicznego zapotrzebowania w ilości w nim określonej.

3. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia:

a) towar dostarczony może być tylko z deklaracją zgodności, wystawioną przez producenta lub dokument może pochodzić od osoby zajmującej się sprzedażą i dostawą przedmiotowego zakresu zamówienia, zgodny z normą PN-EN 1338, PN-EN 1340.

b) Wykonawca zwany Dostawcą dostarczał będzie materiały transportem Wykonawcy, koszt transportu i rozładunku wliczony będzie w cenę materiału.

c) Wykonawca zwany Dostawcą dostarczał będzie materiały sukcesywnie, zgodnie z otrzymanym od Zamawiającego harmonogramem dostaw.

d) dostawa prefabrykatów betonowych odbywać się będzie samochodem samowyładowczym z urządzeniem HDS.

e) do każdej partii dostarczonego materiału Wykonawca zobowiązany jest okazać dokumenty dopuszczające do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2013r., poz. 1409).

f) Zamawiający będzie przyjmował dostawy w godzinach 7.00 - 14.00 w dni robocze, odbiór prefabrykatów betonowych w innych godzinach niż 7.00 - 14.00 jest wykluczony, chyba że strony uprzednio i w porozumieniu ustalą inną godzinę odbioru. Potwierdzeniem odbioru danej partii towaru winien być dokument WZ podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, stwierdzający ilość odebranych prefabrykatów i palet transportowych.

g) Wykonawca nie będzie naliczał kaucji za palety transportowe. Zamawiający będzie zwracał palety transportowe sukcesywnie na podstawie odpowiedniego dokumentu - w miarę postępu zużywania materiałów, które zostały na nich dostarczone. Wykonawca nie będzie stosował w tym zakresie ograniczeń czasowych

h) Cena jednostkowa materiału jest stała przez czas trwania umowy i nie podlega zmianie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Z uwagi na obszerną treść ogłoszenia, szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku o nazwie Ogłoszenie o zamówieniu oraz załacznikach do SIWZ.