Baruchowo dnia: 2020-12-03

Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: ZGK.02.2020     

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu ciągnika rolniczego na potrzeby ZGKiMR Sp. z o.o. w Baruchowie

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 03/12/2020 o godz. 13:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 250 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna

ul. Legnicka 48/C-D

54-202 Wrocław

263 019,78 zł

zgodnie z zapisami SIWZ

zgodnie z zapisami SIWZ

zgodnie z zapisami SIWZ

 

 

Zamawiający

 

Marcin Majewski