Baruchowo dnia: 2020-12-02

 

 

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

 

Znak sprawy: IBR.271.22.2020.KG                                                                                               

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Przebudowa dróg gminnych nr 191065C i 191066C w miejscowości Baruchowo od km 0+000 do km 0+888

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 01/12/2020 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1 450 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

1 024 492,58 zł

do 31.07.2021r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

2

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8/10

87-800 Włocławek

1 318 140,39 zł

do 31.07.2021r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

 

Zamawiający