Baruchowo, dn. 2020.11.26

 

IBR.6733.7.4.2020

 

OBWIESZCZENIE

o wystąpieniu o uzgodnienie decyzji

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 26.11.2020r. wystąpił do Zarządu Zlewni we Włocławku PGW WP, Starosty Powiatowego we Włocławku,Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu,Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławkuo uzgodnienie projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na:

budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz wymianie linii napowietrznej nN wraz z wymianą słupów na działkach o nr 221, 218, 209/2, 260, 209/1, 42, 208 obręb ewidencyjny Kurowo Babia Góra, gmina Baruchowo

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 3 w godz. 8:00 do 15:00.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia na 26 listopada2020r.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,
  2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
  3. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kurowo Babia Góra.