Baruchowo dnia: 2020-11-20

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

 

Pismo: IBR.271.21.2020.KG/5                                                                                                     

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym – znak sprawy IBR.271.21.2020.KG.

Zamawiający, Gmina Baruchowo, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):