OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baruchowo oraz realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze gminy w roku 2021

(zamieszczone w BZP w dniu 18.11.2020 r., nr ogłoszenia: 612068-N-2020)

 

I.      Zamawiający

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel.: 54 284 56 82

Faks: 54 284 58 48

e-mail: gmina@baruchowo.pl

adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami w zakresie proceduralnym i merytorycznym są: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47 

II.    Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.bip.baruchowo.pl

IV.    Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baruchowo oraz realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze gminy w roku 2021

Wspólny Słownik Zamówień: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami, 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów, 90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne, 90500000-2 - Usługi związane z odpadami, 90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów, 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych

a) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Baruchowo;

b) od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;

oraz realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze gminy Baruchowo poprzez:

1. odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach w tym pozostałości po segregacji odpadów w miejscach powstawania,

2. odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych gromadzonych w workach w miejscach powstawania,

3. odbieranie odpadów z punktów gniazdowych tj. pojemników typu "dzwon" w których prowadzona jest selektywna zbiórki odpadów z podziałem na szkło, tworzywa sztuczne, metal i papier,

4. odbiór odpadów z koszy ulicznych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 265 i powiatowej nr 2918C,

5. transporcie odpadów do regionalnej instalacji odbierania odpadów komunalnych,

6. przetwarzaniu odpadów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 poz. 1439),

7. dostarczaniu właścicielom nieruchomości worków przeznaczonych do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów,

8. Ponadto Wykonawca:

a) ma obowiązek odbioru z danej nieruchomości bądź punktów każdej ilości odpadów komunalnych zebranych przez właściciela nieruchomości w pojemnikach bądź workach, a także do zebrania odpadów przygotowanych do odebrania obok pojemnika.

b) ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w niezbędne worki do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie przed pierwszym dniem obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym. 

c) w trakcie realizacji umowy dostarcza właścicielom nieruchomości worki na odpady zbierane selektywnie, w zamian za worki zapełnione, w częstotliwości zgodnej z częstotliwością odbioru odpadów zbieranych selektywnie,

d) dostarcza nowe pojemniki do odbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) na swój koszt, jeśli podczas wykonywania usługi dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników na odpady zmieszane jakimi dysponują mieszkańcy, 

e) ponosi odpowiedzialność za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie świadczenia usługi odbioru odpadów,

f) dokonuje dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami o ile nie będą one wymagały potwierdzenia odbioru, zarówno wytworzonych przez siebie jak i przekazanych przez Zamawiającego,

g) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi.

h) zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Jednocześnie w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację - zapis cyfrowy wykonany przez aparaturę (aparat cyfrowy lub kamera oraz urządzenie GPS) znajdującą się w samochodzie odbierającym odpady z nieruchomości i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. Dokumentacja będzie podpisana przez Wykonawcę i będzie zawierać także dane osobowe świadków.

i) zobowiązany jest do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji.

j) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy raportów wagowych zawierających wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów oraz ilości i rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z obowiązująca klasyfikacją odpadów), na których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodzą z terenu Gminy Baruchowo.

k) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów lub DPR z potwierdzeniem przyjęcia przez IPOK lub Instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi do czasu uruchomienia pozostałych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

l) Zamawiający wymaga, aby każdy pojazd, którym wykonawca będzie wykonywał usługę wyposażony były w urządzenia GPS z możliwością podglądu przez pracownika Urzędu Gminy w Baruchowie w siedzibie Urzędu.

m) W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić, aby urządzenia te utrzymane były we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich transportu. Pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim, nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie - Wykonawca zobowiązany będzie posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności. Pojazdy muszą na koniec dnia roboczego być opróżnione z odpadów i być zaparkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej.

n) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: - odbiór odpadów, - kierowanie i obsługa urządzeń i pojazdów, do których ładowane są odpady. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (.Dz.U. 2020 poz. 1320). Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopię umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. Wymogi, o których mowa powyżej, dotyczą również podwykonawców. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa powyżej winny być anonimizowane. Brak spełnienia wskazanego warunku stwierdzony podczas kontroli, spowoduje obciążenie Wykonawcy karą w wysokości 1.000,00 zł za każdą osobę pracującą bez umowy o pracę. Nałożona kara pomniejszy należne miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy.

9. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Z uwagi na obszerną treść ogłoszenia, szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku o nazwie Ogłoszenie o zamówieniu oraz załącznikach do SIWZ.