Baruchowo, 2020.11.17

IBR.6220.7.10.2020

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 28 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283ze zm.)

 

 

zawiadamiam,

 

że 17 listopada 2020 roku wydane zostało postanowienie dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów na działce nr 244/4, obręb Baruchowo” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestorem przedmiotowego przedsięwzięcia jest: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o., Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się, zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt 83 lit. b)  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. 2019r., poz. 1839 ) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko.

Odwieszenie postępowania sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu od wnioskodawcy raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia  na środowisko.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)powiadomienie stron o czynnościach postępowania następuje przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni (za dzień publicznego ogłoszenia przyjmuje się 18.11.2020r.), poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo oraz w miejscu planowanej inwestycji  – tablica ogłoszeń sołectwa Baruchowo.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl
  2. Zamieszczeniena tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo
  3. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Baruchowo
  4. a/a.