Baruchowo dnia: 2020-11-17

Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: ZGK.01.2020/7                                                                                                        

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdów specjalistycznych na potrzeby ZGKiMR Sp. z o.o. w Baruchowie

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17/11/2020 o godz. 13:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi dla:

części 1 zamówienia w wysokości 300.000,00 zł brutto;

części 2 zamówienia w wysokości 650.000,00 zł brutto;

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nr

zadania

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

2

Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna

ul. Legnicka 48/C-D

54-202 Wrocław

636 325.11 zł

zgodnie z zapisami SIWZ

zgodnie z zapisami SIWZ

zgodnie z zapisami SIWZ

2

1

SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 111

00-102 Warszawa

283 402.90 zł

zgodnie z zapisami SIWZ

zgodnie z zapisami SIWZ

zgodnie z zapisami SIWZ