Baruchowo, dn. 2020.10.08

IBR.6730.72.5.2020

 

OBWIESZCZENIE
o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49, 49a i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) oraz art. art. 3 pkt 1a  ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 08.10.2020r. wystąpił do Zarządu Zlewni we Włocławku PGW WP, Starosty Powiatowego we Włocławku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Powiatowego Zarządu Dróg z/s w Jarantowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o uzgodnienie projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na: budowie budynku letniskowego na działce nr 50/10 ,obręb ewidencyjny Skrzynki, gmina Baruchowo
 
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 3 w godz. 8:00 do 15:00.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia na 08 października  2020r.

    

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:
1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,
2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
3. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Skrzynki.