Baruchowo, 02.10.2020r.

IBR.6733.7.1.2020

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 61 § 4, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się, że na wniosek firmy Energa – Operator S.A Oddział Toruń, z pełnomocnictwa, której występuje Pan Piotr Wawrzyniak wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

Budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0, 4kV, budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz wymianie linii napowietrznej nN wraz z wymianą słupów na działkach o nr 221, 218, 209/2, 260, 209/1, 42 ,208 obręb ewidencyjny Kurowo Babia Góra, gmina Baruchowo
 
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. Nr 3 w godz. 8: 00 do 15:00.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia na 02 października 2020r.

 


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:
1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,
2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
3. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kurowo Kolonia.