Baruchowo, 02.10.2020r.

IBR.6733.5.7.2020


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49, 49a i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Gminy Baruchowo, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającej na:


budowie odcinka sieci wodociągowej o dł. ok. 1000 m O 90 przebiegającego przez działki o nr 478/1, 479/1, 483/1 obręb ewidencyjny  Kłotno oraz działki o nr 201, 200, 184/1, 183/1, 182, 181/2, 183/2,  181/1 obręb ewidencyjny Zawada Piaski  gmina Baruchowo

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 3 w godz. 8:00 do 15:00.

Wskazuję się dzień publicznego ogłoszenia na: 02 października 2020r.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:
1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,
2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
3. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kłotno,
4. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zawada Piaski.