Baruchowo dnia: 2020-10-01

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

 

Pismo: IBR.271.17.2020.MH                                                                                                             

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na Rewitalizacja miejscowości Baruchowo – znak sprawy IBR.271.17.2020.MH.

Zamawiający, Gmina Baruchowo, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wnosimy o zmianę zapisów SIWZ w postępowaniu przetargowym nieograniczonym "Rewitalizacja miejscowości Baruchowo" zamieszczone w BZP w dniu 22.09.2020r., nr ogłoszenia 588260-N-2020, poprzez zmianę brzmienia zapisu rozdziału 6.2. L.p. 1 SIWZ Sytuacja ekonomiczna lub finansowa " (…) jeżeli wykonawcy wykażą dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie minimum 5.000.000,00 zł (…)" na brzmienie " (…) jeżeli wykonawcy wykażą dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie minimum 3.800.000,00 zł (…) ". Ponadto wnosimy o zmianę brzmienia zapisu rozdziału 6.2. L.p. 2 SIWZ zdolność techniczna lub zawodowa " (…) wykonał minimum 2 roboty w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na budowie budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, o wartości minimum 5.000.000,00 zł brutto każda." Na brzmienie " (…) wykonał minimum 2 roboty w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia , tj. polegające na budowie budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, o wartości łącznej minimum 10.000.000,00 zł brutto".

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis SIWZ pkt. 6 ppkt. 6.2.  Sytuacja ekonomiczna lub finansowa w następujący sposób:

Jest: „Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie minimum 5.000.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 5.000.000,00 zł”.

Powinno być: „Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie minimum 3.500.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 5.000.000,00 zł”.

Zamawiający zmienia zapis SIWZ pkt. 6 ppkt. 6.2.  Zdolność techniczna lub zawodowa w następujący sposób:

Jest: " Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na budowie budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, o wartości minimum 5.000.000,00 zł brutto każda”.

Powinno być: " Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na budowie budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, o wartości łącznej minimum 10.000.000,00 zł brutto”.

Pytanie nr 2

1. Czy maszyny do ustawiania kręgli mają posiadać certyfikat USBC (federacja bowlingowa)?

2. Czy zamiast podbudowy torów z ramy stalowej można wykonać podbudowę zgodnie z ogólnie stosowanymi rozwiązaniem zalecanym przez USBC która spełnia normy pożarowe B-s1, d0?

3. Czy tory syntetyczne maja posiadać certyfikat USBC?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie profesjonalnych maszyn do ustawiania kręgli posiadających międzynarodowy certyfikat ( bez certyfikatu USBC ).

2. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie profesjonalnych torów syntetycznych do gry w bowling posiadających międzynarodowy certyfikat ( bez certyfikatu USBC ).

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Zamawiający