Baruchowo, 2020.09.16

IBR.6220.4.11.2020                             

O BWI E S Z C Z E N I E

o wpłynięciu opinii z RDOŚ w Bydgoszczy i Zarządu Zlewni we Włocławku

oraz o zakończeniu zbierania materiałów

 

Na podstawie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) w związku art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.),

 

zawiadamiam,

 

o zakończeniu zbierania materiałów w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym,
na wniosek z dnia 01.06.2020r, złożony przez Kopalnię Żwiru i Piasku SAND-POL Konrad Gawłowski,
Kurowo – Kolonia 7, 87-821 Baruchowo, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                  dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Zawada – Piaski, metodą odkrywkową, bez środków strzałowych”. Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na działce oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków nr 198 w obrębie geodezyjnym Zawada Piaski, gm. Baruchowo.

Zawiadamiam o wpłynięciu opinii od Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Stosownie do treści art. 10 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256              ze zm.), zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w wymienionej sprawie, w tym z opiniami wydanymi przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3 w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku oraz wypowiedzenia się na piśmie, przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów  i materiałów, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Po tym terminie decyzja zostanie wydana w oparciu o dowody i materiały znajdujące  się w aktach sprawy.

 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 16.09.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.      Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.      Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.      Zmieszczenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zawada-Piaski,

4.      UG-a/a.