Baruchowo, 2020.09.10

IBR.6730.72.2.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49, 49a i 61 § 4, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pani Jadwigi Wawrzyniak (adres w aktach sprawy), wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 

budowie budynku letniskowego na działce nr 50/10 ,obręb ewidencyjny Skrzynki, gmina Baruchowo

 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia strony mogę zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi, w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 3 w godz. 8.00-15.00.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego, doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.      Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.      Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.      Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Skrzynki.