Baruchowo, dn. 2020.09.01

 

IBR.6733.5.4.2020

 

OBWIESZCZENIE

o wystąpieniu o uzgodnienie decyzji

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 01.09.2020r. wystąpił do Zarządu Zlewni we Włocławku PGW WP, Starosty Powiatowego we Włocławku, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o uzgodnienie projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na:

 

 

budowie odcinka sieci wodociągowej o dł. ok. 1000 m O 90 przebiegającego przez działki o nr 478/1, 479/1, 483/1 obręb ewidencyjny  Kłotno oraz działki o nr 201, 202, 200, 184/1, 183/1, 182, 181/2, 181/1 obręb ewidencyjny Zawada Piaski  gmina Baruchowo

 

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 3 w godz. 8:00 do 15:00.

 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia na 01 września  2020r.

 

Krzysztof Grudziński

Zastępca Wójta

 

                                              

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.      Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.      Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.      Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kłotno,

4.      Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zawada Piaski.