Baruchowo, 2020.08.27

IBR.6220.7.5.2020                             

O BWI E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego
oraz wystąpieniu do RDOŚ w Bydgoszczy, Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku

i PPIS we Włocławku o wydanie opinii

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 33 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

że w dniu 27.08.2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek z dnia 20.08.2020r. (wpł. 24.08.2020r.) złożony przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o., Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Zbieraniu odpadówna działce nr 244/4, obręb Baruchowo”.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz w myśl art. 33 ust. 1 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.

Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) organ prowadzący postępowanie wystąpił
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

        Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) w toku postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać
się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3, od poniedziałku
do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.      Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.      Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.      Zmieszczenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Baruchowo,

4.      UG-a/a.