Baruchowo, 27.08.2020r.

IBR.6733.5.2.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49, 49a, 61 § 4, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się, że na wniosek Gminy Baruchowo wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 

budowie odcinka sieci wodociągowej o dł. ok. 1000 m O 90 przebiegającego przez działki o nr 478/1, 479/1, 483/1 obręb ewidencyjny  Kłotno oraz działki o nr 201, 202, 200, 184/1, 183/1, 182, 181/2, 181/1 obręb ewidencyjny Zawada Piaski  gmina Baruchowo

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. Nr 3 w godz. 8:00 do 15:00.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia na 27 sierpnia 2020r.

 

                                                                                             

                                                                                  

Krzysztof Grudziński

Zastępca Wójta

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.       Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.       Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.      Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kłotno,

Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zawada Pias