Baruchowo, 2020.08.03

IBR.6220.4.6.2020

O B W I E S Z C Z E N I E
o niezałatwieniu sprawy w terminie


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam,

iż nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Zawada – Piaski, metodą odkrywkową, bez środków strzałowych”, przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 198, obręb geodezyjny Zawada Piaski, gm. Baruchowo.

Jednocześnie informuję, że sprawa zostanie zakończona w terminie do dnia 3 września 2020 roku.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 37 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) w przypadku stwierdzenia  bezczynności lub przewlekłości prowadzonego postępowania stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 i 3c ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz.283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz.256 ze zm.) zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 04.08.2020r.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:
1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,
2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
3. Zmieszczenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zawada - Piaski,
4. UG-a/a.