Baruchowo, dn. 2020.06.04

 

IBR.6733.3.5.2020

 

OBWIESZCZENIE

o wystąpieniu o uzgodnienie decyzji

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49, 49a i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 04.06.2020r. wystąpił do Zarządu Zlewni we Włocławku PGW WP, Starosty Powiatowego we Włocławku oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku, o uzgodnienie projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na:

 

przebudowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr 235/26, 181, 235/21, 235/11, 225/13 obręb ewidencyjny Baruchowo,  gmina Baruchowo

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 3 w godz. 8:00 do 15:00.

 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia na 04 czerwca  2020r.

 

 

 

                                                                                               Krzysztof Grudziński

Zastępca Wójta

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.       Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.       Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.       Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Baruchowo.