Baruchowo, dn. 2020.05.27

IBR.6733.2.4.2020

OBWIESZCZENIE
o wystąpieniu o uzgodnienie decyzji

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 27.05.2020r. wystąpił do Zarządu Zlewni we Włocławku PGW WP, Starosty Powiatowego we Włocławku, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku, o uzgodnienie projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na:

Budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0, 4kV oraz budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN i nN wraz z szafka pomiarową na dz. nr 509, 510, 484 ,478/1, obręb ewidencyjny Kłotno,  gmina Baruchowo

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 3 w godz. 8:00 do 15:00.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia na 27maja 2020r.

        
Krzysztof Grudziński
Zastępca Wójta

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:
1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,
2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
3. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kłotno.