Baruchowo, 19.05.2020 r.

IBR.6733.3.3.2020


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49, 49a, 61 § 4, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się, że na wniosek firmy Energa – Operator S.A Oddział Toruń, z pełnomocnictwa, której występuje Pan Wiesław Małecki wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

przebudowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr 235/26, 181, 235/21, 235/11, 225/13 obręb ewidencyjny Baruchowo,  gmina Baruchowo

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. Nr 3 w godz. 8:00 do 15:00.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia na 19 maja 2020r.

        
       

Krzysztof Grudziński
Zastępca Wójta

 


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:
1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,
2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
3. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Baruchowo