Baruchowo, 19.05.2020 r.

IBR.6733.4.2.2020

 


OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 


Wójt Gminy Baruchowo, zgodnie z art. 49, 49a, 61 § 4, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia, że na wniosek Gminy Baruchowo wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka wodociągu O 90 mm L=496m. zakończonego hydrantem naziemnym, w obrębie ewidencyjnym Lubaty, na działce nr 116, gmina Baruchowo.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. Nr 3 w godz. 8:00 do 15:00. 
 

 

Krzysztof Grudziński
Zastępca Wójta
 

 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:
1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,
2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
3. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Lubaty