Baruchowo, 18.05.2020r.

IBR.6733.1.6.2020


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49, 49a i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Gminy Baruchowo wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie odcinka sieci wodociągowej O 90 mm zakończonego hydrantem, w obrębie ewidencyjnym Świątkowice, na działce nr 276, gmina Baruchowo

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentacją
w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 3 w godz. 8:00 do 15:00.

Wskazuję się dzień publicznego ogłoszenia na: 18 maja 2020r.

        
Krzysztof Grudziński
Zastępca Wójta

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:
1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,
2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
3. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świątkowice.