Baruchowo dnia: 2020-05-12

 

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.08.2020.MH                                                                                           

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Przebudowa drogi gminnej nr 191027C w miejscowości Patrówek- granica województwa od km 0+000 do km 0+947

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12/05/2020 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

700 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności ( wystawienie faktury w terminie)

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

ul. Zakole 1

86-061 Brzoza

706 705.48 zł

zgodnie z projektem umowy

60 miesięcy

od 01.03.2021r. do 30.04.2021r.

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 13

99-300 Kutno

514 294.13 zł

zgodnie z projektem umowy

-

od 01.03.2021r. do 30.04.2021r.

3

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8/10

87-800 Włocławek

489 180.73 zł

zgodnie z projektem umowy

60 miesięcy

od 01.03.2021r. do 30.04.2021r.

4

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

565 427.99 zł

zgodnie z projektem umowy

60 miesięcy

od 01.03.2021r. do 30.04.2021r.

Zamawiający