Baruchowo dnia: 2020-03-23

 

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

 

Znak sprawy: IBR.271.07.2020.MH                                                                                           

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Zakup, dostawa i montaż rozdrabniacza kanałowego w studni uśredniającej na obiekcie oczyszczalni ścieków w Baruchowie

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 13/03/2020 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

100 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

HYDRO-PARTNER Sp. z o.o

ul. Gronowska 4/A

64-100 Leszno

170 970.00 zł

105 dni

6 miesiące

zgodnie z umową

 

Zamawiający