W sprawie:
uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Baruchowo na rok 2020

Data uchwały:
2020-03-11

Numer uchwały:
XVI.123.2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko–Pomorskiego