Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2020-02-20

Pismo: IBR.271.05.2020.MH/3                                                                       

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Zakup, dostawa i montaż rozdrabniacza kanałowego w studni uśredniającej na obiekcie oczyszczalni ścieków w Baruchowie,

z powodu: brak ważnej oferty lub wniosku.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
UZASADNIENIE

 Z uwagi na fakt, iż do terminu przewidzianego w SIWZ na składanie ofert tj. do dnia 20.02.2020 r. do godziny 10.00 do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta w przedmiotowym postępowaniu, zachodzi  wskazana powyżej przesłanka będąca podstawą do unieważnienia postepowania.

Zamawiający