Baruchowo dnia: 2020-02-20

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Znak sprawy: IBR.271.04.2020.MH

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19/02/2020 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 400 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

ATUT Tomasz Skiba

Leśmiana 5

62-050 Mosina

250 000.00 zł

do 31.05.2020

48 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

2

ADA - LIGHT

Sp. z o.o.

Budy Kozickie 56

09-500 Gostynin

430 113.95 zł

do 30.06.2020

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

3

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

368 415.49 zł

do 31.05.2020

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

Zamawiający