Zarządzenie Nr 10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 18.02.2020r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonywanie w 2020 roku zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Baruchowo w różnych dyscyplinach sportowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz §7 ust. 3 Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Baruchowo (Dz. Urz.  Woj. Kuj – Pom. z 2011r. Nr 13, poz. 105) zarządzam, co następuje:

§1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej kwotę w wysokości 80.000,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na rzecz Gminnego Klubu Sportowego BARUCHOWO, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Baruchowo w różnych dyscyplinach sportowych w 2020 roku.

§2. Warunki i tryb realizacji zadania i rozliczenia otrzymanej dotacji określać będzie umowa zawarta z Gminnym Klubem Sportowym Baruchowo

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18.02.2020r.