W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Data uchwały:
2020-01-30

Numer uchwały:
XV.113.2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.