Baruchowo dnia: 2020-01-31

 

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.02.2020.MH                                                                                              

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Przebudowa drogi gminnej nr 191015C w miejscowości Świątkowice od km 0+545 do km 0+880

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 31/01/2020 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 350 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Zakład Usług Drogowych  Marek Smorczyński

Olsza 3

88-300 Mogilno

296 773.79 zł

od 01.03.2020r. do 31.05.2020r.

60 miesięcy

Zgodnie z projektem umowy

2

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8/10

87-800 Włocławek

320 878.89 zł

od 01.07.2020r. do 30.09.2020r.

60 miesięcy

Zgodnie z projektem umowy

3

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

305 211.59 zł

od 01.07.2020r. do 30.09.2020r.

60 miesięcy

Zgodnie z projektem umowy

 

Zamawiający