Baruchowo dnia: 2020-01-10

Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: ZGK.01.2019                                                                                                            

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb ZGKiMR Sp. z o.o. w Baruchowie

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 09/01/2020 o godz. 10:15.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 675.000,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Obowiązująca marża brutto

Obowiązujący upust brutto

1

OLKOP Sp. z o.o.

Frydrychowo 54

87-410 Kowalewo Pomorskie

732 465,00 zł

0,00 zł

0,25 zł

2

Petrokan Paliwa Sp. z o.o.

Al. Chopina 2/4

87-800 Włocławek

734 125,50 zł

0,00 zł

246 zł/1m3

3

PETROMAN PALIWA Sp. z o.o.

Lubraniec Parcele 55

87-890 Lubraniec

738 000,00 zł

0,00 zł

0,21 zł

 

Zamawiający