PROJEKTY UCHWAŁ NA OBRADY XIV SESJI RADY GMINY BARUCHOWO

DNIA 12 GRUDNIA 2019 R.

 

1.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2020.

2.      Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XIV.100.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2020-2031.

3.      Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019.

4.      Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019.

5.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020.

6.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2020.

7.      Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.

8.      Projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

9.      Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Baruchowo.

10.  Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej  przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Baruchowo.