Baruchowo dnia: 2019-11-29

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.22.2019.KG/8                                                                                           

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem w roku 2020

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28/11/2019 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 100 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

ELL-BET Sp. j.

 E. Leczkowska L. Czyżewski

ul. Toruńska 35A

87-162 Lubicz (Młyniec Pierwszy)

166 603,50 zł

1 dzień

48 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

2

GARDEN PARTNER Łukasz Kawski

Czaple 52

87-214 Płużnica

167 384,55 zł

1 dzień

48 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

 

 

 

Zamawiający