WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - 25.11.2019 r.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

Powierzchnia przeznaczona do sprzedaży

 

 

Opis i sposób zagospodarowania nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

 

Forma zbycia

1.

 

WL1W/00045914/2

dz. 241/12,

obręb Goreń Duży,

 gm. Baruchowo

pow. Włocławski

woj. kujawsko –

 – pomorskie

 

dz. 241/12

obręb Goreń Duży,

-

o pow.

0,0114 ha

(114 m2)

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Goreń Duży gm. Baruchowo, oznaczona w ewidencji gruntów jako RIV – grunty orne. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowane budynkami o frakcji rekreacyjnej oraz tereny niezabudowane użytkowane rolniczo.  Nieruchomość stanowi wąski pas gruntu położony pomiędzy działkami, ukształtowanie terenu równinne. W odległości ok. 100 m od działki położne jest jezioro Skrzyneckie. Położna ok. 8 km od miejscowości gminnej Baruchowo oraz 28 km od Włocławka. Teren nieruchomości możliwy do uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową i telekomunikacyjną. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi wewnętrznej (dz. nr 241/86) i kolejno do drogi kategorii gminnej nr 191004C o nawierzchni z kostki brukowej.

 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo: ML – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej. Działka wykorzystywana jest jako droga wewnętrzna – ul. Bukowa (uchwała nr XXXVII.229.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30.12.2013r.). Przeznaczona na powiększenie działki sąsiedniej.

 

 

 

 

 

 

5 400,00 zł

(brutto)

 

 

 

 

 

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym

 

 

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) upływa z dniem  9 stycznia 2020 r.

 

W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2018 r., poz.2204 ze zm.) z zastrzeżeniem art. 216a ww. ustawy przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

·         przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie (tj. 09 stycznia 2020 r.);

·         jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie (tj. 09 stycznia 2020 r.).

 

Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń dnia 25 listopada 2019 r.