Baruchowo, 2019.11.20

IBR.6733.9.3.2019

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania decyzji

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 10 § 1 oraz 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia, że w związku z postępowaniem prowadzonym na firmy Energa – Operator S.A Oddział Toruń, z pełnomocnictwa, której występuje Pan Piotr Wawrzyniak w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie – zmianie trasy elektroenergetycznej linii napowietrznej nN na części działki nr 294/3 obręb ewidencyjny Kłotno, gmina Baruchowo

 

zakończono zbieranie materiału dowodowego w powyższej sprawie.

  

Stosownie do treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w wymienionej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, pokój nr 5 w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku oraz wypowiedzenia się na piśmie, przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 7 dni od dnia ukazania się zawiadomienia.

 

Po tym terminie decyzja zostanie wydana w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w aktach sprawy.                                                                             

 

 

Krzysztof Grudziński

Zastępca Wójta

 

                     

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,
  2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
  3. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kłotno.