PODATKI I OPŁATY LOKALNE

 

Podczas obrad XII sesji Rady Gminy Baruchowo w dniu 29 października 2019 roku zostały uchwalone stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać na terenie gminy Baruchowo od 2020 roku. Stawki wynoszą:

 

 

 

Stawki uchwalone przez Radę Gminy (zł)

Górne granice stawek (zł)

PODATEK ROLNY

Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego do podatku

127,00

146,15

Podatek rolny od pozostałych gruntów sklasyfikowanych

254,00

292,30

PODATEK LEŚNY

Podatek leśny z 1 ha fizycznego

42,7328

42,7328

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

a) od gruntów (za 1m2 powierzchni) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

0,95

 

0,95

- pod wodami powierzchniowymi  stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

 

4,80

 

4,80

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego oraz na tereny mieszkaniowe i drogi wewnętrzne o ile nie znajdują się one w posiadaniu przedsiębiorców

 

0,35

 

0,50

- pozostałych

0,50

0,50

- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł od 1 m2

3,15

3,15

b) od budynków lub ich części (za 1m2 powierzchni użytkowej)
- mieszkalnych

 

0,81

 

0,81

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

23,00

 

 

23,90

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

 

11,18

 

11,18

- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

 

4,87

 

4,87

- letniskowo – rekreacyjnych

8,05

8,05

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

6,75

8,05

c) od budowli (ich wartości)

2%

2%

Opłata targowa (za każdy dzień) Uchwała Rady Gminy Baruchowo Nr XIV.115.2015 z dnia 25.11.2015r.

a) przy sprzedaży z ręki: np. kosz, skrzynka itp. w części niezadaszonej

3,00

765,94

b) przy sprzedaży z ręki, np. kosz, skrzynka itp. w części zadaszonej

5,00

765,94

c) przy sprzedaży ze stanowisk niezadaszonych

7,00

765,94

d) przy sprzedaży ze stanowisk zadaszonych

12,00

765,94

e) przy sprzedaży zwierząt  do 0,5 roku życia oraz przy sprzedazy ze straganów odpustowych i innych tego typu urządzeń

20,00

765,94

 

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

Stawki podatku od środków transportu wynoszą:

Stawki uchwalone przez Radę Gminy (w zł)

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

660,00

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

990,00

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.210,00

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

·       o liczbie osi – dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 13 ton

1.320,00

  b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż 14 ton

1.370,00

 c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż 15 ton

1.420,00

  d) równej lub wyższej niż 15 ton

2.190,00

·      - o liczbie osi – trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 17 ton

1.460,00

b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż 19 ton

1.540,00

c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż 21 ton

1.590,00

d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż 23 tony

1.650,00

e) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton

1.700,00

f) równej lub wyższej niż 25 ton

2.080,00

·       o liczbie osi – cztery i więcej

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton

1.800,00

b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 27 ton

1.870,00

c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż 29 ton

1.900,00

d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż 31 ton

1.960,00

e) równej lub wyższej niż 31 ton

2.090,00

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

·       o liczbie osi dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 13 ton

1.430,00

b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż 14 ton

1.404,00

c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż 15 ton

1.650,00

d) równej lub wyższej niż 15 ton

2.250,00

·       o liczbie osi – trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 17 ton

1.540,00

b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż 19 ton

1.650,00

c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż 21 ton

1.750,00

d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż 23 tony

1.870,00

e) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton

1.980,00

f) równej lub wyższej niż 25 ton

2.200,00

·       o liczbie osi cztery i więcej

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton

1.960,00

b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 27 ton

2.080,00

c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż 29 ton

2.200,00

d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż 31 ton

2.890,00

e) równej lub wyższej niż 31 ton

2.990,00

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1.400,00

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepa, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- o liczbie osi – dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton

1.420.00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton

1.840,00

c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton

2.150,00

d) równej lub wyższej niż 31 ton

2.400,00

·       o liczbie osi trzy

 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton

1.840,00

b) równej lub wyższej niż 40 ton

2.200,00

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepa z innym systemem zwieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- o liczbie osi - dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton

1.540,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton

1.960,00

c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton

2.390,00

d) równej lub wyższej niż 31 ton

2.440,00

- o liczbie osi – trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton

2.400,00

b) równej lub wyższej niż 40 ton

2.860,00

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton

1.100,00

8. od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

·       o liczbie osi – jedna

a) równej lub wyższej 12 ton, a mniej niż 18 ton

1.100,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton

1.210,00

c) równej lub wyższej niż 25 ton

1.430,00

·       o liczbie osi - dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton

1.210,00

b) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony

1.320,00

c) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton

1.540,00

d) równej lub wyższej niż 38 ton

1.850,00

·       o liczbie osi – trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton

1.540,00

b) równej lub wyższej niż 38 ton

1.850,00

9. od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

·       o liczbie osi – jedna

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton

1.320,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton

1.430,00

c) równej lub wyższej niż 25 ton

1.650,00

·       o liczbie osi – dwie

a) równej lub wyższej niż 12 tony, a mniej niż 28 ton

1.320,00

b) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony

1.580,00

c) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton

1.870,00

d) równej lub wyższej niż 38 ton

2.200,00

·       o liczbie osi – trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton

1.750,00

b) równej lub wyższej niż 38 ton

2.080,00

10.od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc

1.750,00

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc

2.200,00

 

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu lub na konto Urzędu Gminy Baruchowo:

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU  Nr konta 37 9557 0006 0000 1964 2000 0005