PROJEKTY UCHWAŁ NA OBRADY XII SESJI RADY GMINY BARUCHOWO

DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

 

1.      Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019.

2.      Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2019 - 2031.

3.      Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

4.      Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

5.      Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

6.      Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek ochotniczej straży pożarnej.

7.      Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji Przewodniczącego Rady Gminy Baruchowo o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy Baruchowo.

8.      Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Baruchowo o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.

9.      Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Baruchowo na lata 2012-2020.

10.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym działki nr 241/12, położonej w obrębie Goreń Duży, jednostka ewidencyjna Baruchowo, stanowiącej własność gminy Baruchowo.