Baruchowo dnia: 2019-10-22

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.20.2019.KG/7                                                                                           

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową lub przebudową dróg na terenie Gminy Baruchowo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 21/10/2019 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 15 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 56/202

80-241 Gdańsk

19 000.00 zł

zgodnie z projektem umowy

zgodnie z projektem umowy

zgodnie z projektem umowy

2

budownictwo.top Sp. z o.o.

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 24/6

87-100 Toruń

15 988.77 zł

zgodnie z projektem umowy

zgodnie z projektem umowy

zgodnie z projektem umowy

3

PROJBUD

mgr inż. Jarosław Marzec

Gagowy Nowe 2

87-840 Lubień Kujawski

15 500.00 zł

zgodnie z projektem umowy

zgodnie z projektem umowy

zgodnie z projektem umowy

 

Zamawiający