Baruchowo, 2019.10.18

IBR.6220.8.8.2019                             

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o wpłynięciu opinii z RDOŚ w Bydgoszczy, RZGW w Warszawie PGW WP

 

i PPIS we Włocławku oraz o zakończeniu zbierania materiałów

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

o zakończeniu zbierania materiałów w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, na wniosek z dnia 07.08.2019r. (wpływ do tut. Urzędu 08.08.2019r.) złożony przez firmę ECOWOLT 16 Sp. z o.o, z siedzibą przy ul Górników z „Danuty” 25/60, 43-600 Jaworzno (adres do korespondencji ul. Długa 3/1, 43-100 Tychy), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej PV Grodno III o mocy do 1 MW realizowanej na części działki o nr ew. 24 obręb 0005 Grodno (woj. kujawsko – pomorskie, pow. włocławski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym magazynem energii i stacją ładowania”

oraz o wpłynięciu opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz w myśl art. 33 ust. 1 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.

Stosownie do treści art. 10 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w wymienionej sprawie, w tym z opiniami wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, pokój nr 5 w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku oraz wypowiedzenia się na piśmie, przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów  i materiałów, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

 

Po tym terminie decyzja zostanie wydana w oparciu o dowody i materiały znajdujące  się w aktach sprawy.

  

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 18.10.2019r.

  

 

Krzysztof Grudziński

Zastępca Wójta

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

 

1.      Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl

2.      Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo  

3.      Zmieszczenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Grodno

4.      UG-a/a.