Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2019-09-25

Znak sprawy: IBR.271.19.2019.KG/6                                                                                                 

 

  

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  SIWZ

 

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na: Przebudowa drogi gminnej nr 191036C w miejscowości Stawek

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Przebudowa drogi gminnej nr 191036C w miejscowości Stawek, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Paragraf 3 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: "Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w ciągu ……………. dni, jednak nie później niż do dnia 31.07.2020 r. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przedmiotowa zmiana nie wpływa na termin składania ofert.