Baruchowo dnia: 2019-09-16

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

 

Znak sprawy: IBR.271.16.2019.KG                                                                                                   

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Baruchowo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 16/09/2019 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 400 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Petrokan Paliwa Sp. z o.o.

Al. Chopina 2/4

87-800 Włocławek

468.630,00 zł

1 dni

Nie dotyczy

30 dni

2

PETROMAN PALIWA Sp. z o.o.

Lubraniec Parcele 55

87-890 Lubraniec

466.785,00 zł

1 dni

Nie dotyczy

30 dni

 

 

Zamawiający