Gminny Ośrodek Kultury w Baruchowie działa od stycznia 2000r.

Uchwałą Nr XVIII/126/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 sierpnia 2008 roku zmienił nazwę na  "Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie". Kierownikiem GOKSiR jest Magdalena Krygier.

 

Głównymi celami placówki jest:

- pozyskanie i przygotowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości,

- podtrzymywanie i kultywowanie tradycji kulturowych, gminnych i regionalnych.

 

 Podstawowe zadania GOKSiRu to:

-prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców,

-tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru z uwzględnieniem rękodzieła ludowego i artystycznego,

-kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze,

-popularyzowanie wizerunku Gminy poprzez udział w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach itp.,

-organizowanie różnorodnych form edukacji i aktywności kulturalnej, 

-organizowanie różnorodnych form działalności kulturalnej we współpracy z placówkami oświatowymi, opiekuńczo-wychowawczymi, Kołami Gospodyń Wiejskich, Gminną Radę Kobiet, OSP itp.

-upowszechnianie kultury fizycznej,

-świadczenia usług sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych,

-podejmowania inicjatyw organizowania imprez sportowych i kulturalnych na rzecz mieszkańców Gminy Baruchowo.

 

Chlubą naszej Gminy jest wielopokoleniowy Zespół Folklorystyczny "SWOJACY" z Baruchowa, który istnieje i działa od 1999r. Został utworzony z inicjatywy Wójta Gminy Pana Stanisława Sadowskiego. Nasz zespół jest jednym z najmłodszych zespołów powstałych na Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. W naszym repertuarze prezentujemy nie tylko pieśni i tańce naszego regionu, ale także regionów całej Polski. Zespół pieśni i tańca "Swojacy" prezentuje także nasze tradycje ludowe poprzez widowiska obrzędowe prezentowane na scenach naszego kraju.

Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie. Obecnie liczy 32 członków.

  obrazek    obrazek    obrazek

 

KLUB SENIORA I KLUB KOBIET KREATYWNYCH

Przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie przy  Świetlicy Wiejskiej w Czarnem od 2008 roku funkcjonuje  Klub Seniora "Jubilaci". Są tu również organizowane uroczystości okolicznościowe i imprezy kulturalne.

Innowacyjnym pomysłem było powstanie w marcu 2009 roku Klubu Kobiet Kreatywnych, który obecnie liczy 26 członków. Przewodniczącą Klubu jest pani Urszula Musiał. Do klubu należą kobiety aktywne, zaradne i pomysłowe, które potrafią pogodzić obowiązki domowe i zawodowe z działalnością społeczną. Cechuje je bardzo duża aktywność, co przejawia się poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju spotkaniach i imprezach. W marcu, wspólnie z Seniorami zorganizowały na Świetlicy Wiejskiej w Czarnem imprezę z okazji Dnia Kobiet - przygotowały pyszny, słodki poczęstunek.

W kwietniu panie z Klubu Kobiet Kreatywnych (Urszula Musiał, Ilona Zielińska, Zofia Jankowska, Urszula Gospodarowicz) wykonały potrawy świąteczne, które wzięły udział podczas XI Powiatowej Wystawy Stołów Wielkanocnych w Brześciu Kujawskim, gdzie reprezentowały Gminę Baruchowo. Własnoręcznie wykonały wyszukane, pyszne potrawy świąteczne i przygotowały ciekawą dekorację stołu wielkanocnego, podkreślając tradycję i obyczajowość naszego regionu.

Panie chętnie dzielą się swoimi umiejętnościami kulinarnymi z innymi uczestnikami Świetlicy, udzielając jednocześnie wiele porad i wskazówek.

Klub Kobiet Kreatywnych ściśle współpracuje z Klubem Seniora. Głównym celem klubów jest integracja wiejskiej społeczności, wykorzystanie w sposób twórczy wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań i pasji.

 

              Wszelkie informacje o organizacjach dostępne są na www.baruchowo.pl