OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

(zamieszczone w BZP w dniu 04.06.2019 r., nr ogłoszenia: 556620-N-2019)

 

I.      Zamawiający

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel.: 54 284 56 82

Faks: 54 284 58 48

e-mail: gmina@baruchowo.pl

adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

 

II.    Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.bip.baruchowo.pl

IV.    Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

Wspólny Słownik Zamówień: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe pokrycie planowanego deficytu zgodnie z poniższymi postanowieniami:

1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe pokrycie planowanego deficytu.

2. Maksymalna wysokość kredytu długoterminowego wynosić będzie 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100 groszy).

3. Kredyt uruchamiany będzie w transzach na podstawie dyspozycji uruchomienia złożonej przez Zamawiającego na drukach Banku.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz regulowania wysokości i ilości transz stosownie do potrzeb Zamawiającego.

5. Umowa z bankiem będzie podpisana na pełną wielkość kredytu podaną w opisie przedmiotu zamówienia. Po wyliczeniu ostatecznej wielkości zaciągniętego kredytu zmiana umowy nastąpi w postaci aneksu, w którym zostanie ustalony na nowo harmonogram spłat uwzględniający ostateczną wysokość kredytu. Zmiana harmonogramu nie spowoduje wydłużenia okresu kredytowania tj. nie przekroczy 31.12.2029 r. Zmniejszenie wielkości kredytu nie może pociągać za sobą zmiany warunków oprocentowania oraz dodatkowych opłat.

6. Wykonawca otworzy rachunek kredytowy nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy.

7. Spłata kapitału nastąpi w okresie 10 lat począwszy od roku 2020. Karencja w spłacie do dnia 31.12.2019 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wysokość kapitału do spłaty w roku 2020 nie może przekroczyć 50.000,00, a w roku 2021 nie może przekroczyć 100.000,00 zł.

8. Spłata kapitału nastąpi w 120 ratach począwszy od 31.01.2020 r. płatnych do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, według harmonogramu spłat stanowiącego załącznik do wniosku.

9. Naliczanie odsetek dokonuje się w okresach miesięcznych, od rzeczywistego salda, wg kalendarza rzeczywistego (365/366 dni).

10. Okresy odsetkowe dotyczące roku 2019 liczone będą od dnia wypłaty środków do końca tych okresów. Naliczenie odsetek następuje od uruchomionej kwoty kredytu.

11. Spłata odsetek od wykorzystanego kredytu nastąpi w okresach miesięcznych do końca każdego miesiąca.

12. Oprocentowanie kredytu stanowi sumę stopy WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych z ostatniego notowania w m-cu poprzedzającym okres odsetkowy, za który będą naliczane odsetki oraz marży Wykonawcy określonej w ofercie przetargowej (obejmującej łącznie wszystkie prowizje i marżę banku).

13. Wszystkie rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu oraz przesunięcia terminu spłaty poszczególnych rat kapitałowych w całym okresie objętym umową, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.

15. Wykonawca wyda bezpłatne zaświadczenie w zakresie terminowości spłaty kredytu i przebiegu współpracy, na wniosek Zamawiającego.

16. Zabezpieczenie stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Informacje dodatkowe:

1. Na rachunkach Zamawiającego w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne.

2. Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań w bankach.

3. U Zamawiającego nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych.

4. U Zamawiającego nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne wszczynane na wniosek banków.

5. Zamawiający nie posiada zobowiązań z tyt. obligacji, wykupu wierzytelności, forfaitingu, factoringu, eFinancingu, leasingu.

6. Zamawiający nie udzielał poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

7. Zamawiający nie posiada podpisanych umów o charakterze publiczno-prywatnym.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Z uwagi na obszerną treść ogłoszenia, szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku o nazwie Ogłoszenie o zamówieniu oraz załacznikach do SIWZ.