Baruchowo, 2019.05.14

IBR.6733.1.5.2018

 

OBWIESZCZENIE

      o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania decyzji

 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

    Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 10 § 1 oraz 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia, że w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek firmy Energa – Operator S.A Oddział w Toruniu, z pełnomocnictwa, której występuje Pan Jarosław Koper dla inwestycji celu publicznego polegającej na:

 

Przebudowie linii napowietrznej przebiegającej przez dz. nr 138, obręb ewidencyjny Goreń Duży, gmina Baruchowo

zakończono zbieranie materiału dowodowego w powyższej sprawie.

 

Stosownie do treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w wymienionej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3
w godzinach od 8.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku oraz wypowiedzenia się na piśmie, przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 7 dni od dnia ukazania się zawiadomienia.

Po tym terminie decyzja zostanie wydana w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w aktach sprawy.

                                                                                 

                                                                                             

            Krzysztof Grudziński

Zastępca Wójta

                       

 

 

 

 

 

                       

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.      Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

  1. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
  2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Goreń Duży