W sprawie:
uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Baruchowo na rok 2019

Data uchwały:
2019-03-27

Numer uchwały:
V.44.2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj.-Pom.